اصول کنترل آلودگی زیستی

 

 یک سامانة معمول کنترل آلودگی زیستی (سامانة معمول) باید داخل اتاق های تمیز و محیط های کنترل شده برقرار، اجرا و نگهداری گردد . سامانة معمول، عواملی را که می توانند بر کیفیت میکرب شناسی فرآیند و فرآورده ها مؤثر باشند، ارزیابی و کنترل خواهد نمود.

   بسیاری از روش های موردقبول ارزیابی خطر، برای حصول این هدف وجود دارند. معمولاً سامانة تحلیل نقاط بحرانی و عوامل خطرزا (HACCP) مورد استفاده قرار می گیرد. روش تحلیل درختی خطا (FTA) یا تحلیل عیب و اثرات آن(FMEA) یا هر روش کارآمد شدة دیگر به صورت معادل، می تواند مورد استفاده قرار گیرد .

در اینجا خطرات میکروبی مد نظر است.


 به منظور ارزیابی و کنترل خطرات میکربی، هر سامانه انتخابی باید اصول زیر را مورد ملاحظه قرار دهد:

الف)   شناسایی خطرات بالقوه برای فرآیند یا فرآورده، ارزیابی احتمال وقوع این خطرات و شناسایی اقدامات لازم برای جلوگیری یا کنترل آن ها ؛

ب ) تعیین نواحی خطر و در هر ناحیه، مشخص کردن نقاط، رویه ها، مراحل عملیاتی و شرایط محیطی که باید کنترل شوند تا عوامل خطرزا، حذف شده یا احتمال وقوع آن ها به حداقل برسند ؛

پ ) تعیین حدود برای تأمین کنترل ؛

ت ) تعیین یک برنامة پایش و مراقبت ؛

ث ) تعیین اقدامات اصلاحی لازم، هنگامی که نتایج پایش، تحت کنترل نبودن یک نقطه، رویه، مرحله عملیاتی یا شرایط محیطی خاص را نشان می دهند ؛

ج ) تعیین رویه هایی که برای صحّه گذاری کارکرد مؤثر سامانة معمول به کار می روند، این رویه ها می توانند شامل آزمون ها و رویه های تکمیلی باشند ؛

چ ) تعیین رویه های آموزشی ؛

ح ) استقرار، نگهداری و بهسازی نظام مستندسازی متناسب .

 

  
نویسنده : حامد پیمان خواه/ Hamed Peymankhah ; ساعت ۸:۳۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۳