تعیین سطح تمیزی هوا

تعیین سطح تمیزی هوا براساس شمارش ذرات با استفاده از دستگاه پراکنش نور


ب‏. 1 اصول کلی

در نقاط نمونه‏برداری به منظور تعیین تراکم ذرات موجود در هوا با اندازه معادل یا بزرگتر از اندازه‏های مورد نظر، از شمارشگر ذرات که براساس پراکنش نور عمل می‏نماید استفاده میشود.

ب‏. 2 شرایط دستگاه

ب‏.2 ـ 1 دستگاه شمارشگر ذرات

برای تعیین تراکم ذرات لازم است که از دستگاه شمارشگر ذرات که براساس پراکنش نور عمل می‏کند استفاده شود. این دستگاه باید توانایی نمایش یا ثبت تعداد و اندازه ذرات را در هوا داشته باشد و نیز بتواند تراکم کل ذرات را متناسب با محدوده آنها در طبقه مورد نظر تمیزی معین نماید. این دستگاه باید به سامانه مناسب نمونه‏برداری مجهز باشد.

ب‏.2 ـ 2 کالیبراسیون دستگاه

دستگاه شمارشگر ذرات باید دارای گواهینامه معتبر کالیبراسیون باشد روش کالیبراسیون و تواتر آن باید براساس دستورالعمل‏های معتبر جاری باشد.


ب‏. 3 شرایط پیش آزمون

ب‏.3 ـ 1 آماده سازی

قبل از انجام آزمون کلیه موارد مربوط با عملکرد موثر اتاق یا ناحیه تمیز را بررسی نموده و انطباق آن را با ویژگیهای عملیاتی مشخص نمایید.

چنین پیش آزمون‏هایی می‏تواند شامل موارد زیر باشد:

الف‏- آزمون‏های سرعت یا حجم هواگذر ( شدت حجمی‏)

ب‏- آزمون اختلاف فشار هوا

پ‏- آزمون نشتی آلاینده‏ها

ت‏- آزمون نشت صافی نصب شده

ب‏.3 ـ 2 تنظیم تجهیزات قبل از آزمون

تنظیم تجهیزات و کالیبراسیون دستگاهها باید براساس دستورالعمل‏های سازنده قبل از آزمون انجام گیرد.

ب‏. 4 نمونه‏ برداری

ب‏.4 ـ 1 تعیین نقاط نمونه‏ برداری

ب‏.4 ـ1 ـ 1 کمینه تعداد نقاط نمونه‏برداری را از معادله زیر تعیین کنید

NL =  SQRT (A)

 

 

 NL کمینه تعداد نقاط نمونه‏ برداری (به نزدیکترین عدد صحیح گرد شود).

 A مساحت اتاق تمیز یا ناحیه کنترل شده برحسب متر مربع

یادآوری‏- در صورت وجود جریان هوای یک سویه افقی‏، سطح  A می‏تواند سطح مقطع هوای عمود بر راستای جریان هوا باشد.

ب‏.4 ـ1 ـ 2

مطمئن شوید نقاط نمونه‏ برداری در سرتاسر اتاق یا ناحیه تمیز به طور یکنواخت توزیع شده باشند و در ارتفاعی معادل ارتفاع فعالیت‏های کاری قرار داشته باشند. اگر مشتری درخواست افزایش تعداد نقاط نمونه‏ برداری را داشته باشد بایستی تعداد نقاط و محل‏های آنها را تعیین کند.

یادآوری‏- این نقاط اضافی می‏توانند براساس ارزیابی خطر در محل‏های بحرانی قرار گیرند.

 

ترجمه ISO 14644

  
نویسنده : حامد پیمان خواه/ Hamed Peymankhah ; ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٧