خدمات بازبینی جی ام پی در طراحی

کیفیت در محصولات دارویی صرفا با نمونه برداری از آخرین نقطه قابل تایید نیست ! بلکه این کیفیت باید در تمام مراحل ساخته و پرداخته شود. کیفیت را خود ما میسازیم در همه جنبه ها.

مطابقت آنچه که در حال انجام و پیاده سازی است با راهنمای جی ام پی یکی از مراحل مهم در زمان طراحی است.

گذشتن از این مرحله طراحی بدون طی کردن چک کردن با جی ام پی می تواند به مراحل برگشت ناپذیری پروژه را هدایت کند که  بعدا جبران کردن آن حتی امکان پذیر نباشد و هزینه های گزافی را از سیستم طلب کند.

 

طراحی درست یک سیستم پیش نیاز آغاز و انجام یک پروژه در مسیر رسیدن به آماده سازی کار برای تولید است. یک اتاق تمیز با طراحی نادرست و بدون در نظر گرفتن ملاحظات جی ام پی مثل کوچه بن بست در مسیر پروژه است!

سیستم مدیریت کیفیت متولی مدیریت این کار به متخصصین مربوطه است.

ددر مرحله چک لیست های از پیش مسخص شده تمام مدارک تولید شده، مستندات، نقشه ها مورد بررسی قرار می گیرد و در انتها موارد نیاز به بازبینی با نوشتن موارد قابل تذکر و اصلاح جهت بازبینی و تایید مجدد به بخش مربوطه ارجاع می شود.

 

برای دریافت خدمات با شماره (3877892 )  912 تماس بگیرید

/ 0 نظر / 89 بازدید