واژه‌های ضدعفونی و استریلیزاسیون

سلام

در بسیاری از مواقع به دلیل عدم تعریف صحیح کلمات ، اشتباهات زیادی در گفتار و برداشت ما صورت می گیرد، در این جا واژه‌های مختلفی که برای ضدعفونی و استریلیزاسیون به کار می روند را تعریف می شوند:

 

ضدمیکروبی (Anti Microbial): معرفی است که میکروارگانیزم‌ها را می‌کشد یا رشد و تکثیر آنها را سرکوب می‌کند.

گندزدا (Antiseptic): ماده‌ای است که رشد و نمو میکروارگانیزم‌ها را بدون نیاز به کشتن آنها، مهار می‌کند، گندزداها معمولاً برای ضد عفونی سطح بدن به‌کار می‌رود.

کشنده زیستی (Biocide): یک واژه عمومی برای هر ماده‌ای که ارگانیزم‌ها را می‌کشد.

میکروب‌کش شیمیایی (Chemical germicide): یک ماده شیمیایی یا مخلوطی از مواد شیمیایی است که برای کشتن میکروارگانیزم‌ها مصرف می‌شود.

آلودگی‌زدا (Decontamination): فرآیند حذف و یا کشتن میکروارگانیزم‌ها، از این واژه برای حذف یا خنثی سازی مواد رادیواکتیو یا مواد شیمیایی خطرناک استفاده می‌شود.

ضدعفونی کننده (Disinfectant): یک ماده شیمیایی یا مخلوطی از مواد شیمیایی که برای کشتن میکروارگانیزم‌ها استفاده می‌شود، اما لزوماً براسپور اثر ندارد. ضدعفونی کننده‌ها معمولاً برای سطوح یا موارد بی‌جان به کار می‌رود.

ضدعفونی (Disinfection): یک راه فیزیکی یا شیمیایی برای کشتن میکروارگانیزم‌ها است، لزوماً براسپور اثر ندارد.

میکروب‌کش (Microbicide): یک ماده شیمیایی یا مخلوطی از مواد شیمیایی که میکروارگانیزم‌ها را می‌کشد. این واژه اغلب به‌جای واژه‌های «کشنده زیستی» ، «میکروب‌کش شیمیایی» یا «ضد میکروب» به کار می‌رود.

کشنده اسپور (Sporocide): یک ماده شیمیایی یا مخلوطی از مواد شیمیایی که برای کشتن میکروارگانیزم‌ها و اسپورها استفاده می‌شود.

استریلیزاسیون (Sterilization): فرآیندی که کلیه انواع میکروارگانیزم‌ها و اسپورها را می‌کشد و از بین می‌برد.

 / 0 نظر / 2 بازدید