تعاریف و واژگان GMP ( جی ام پی ) قسمت اول

سیستم بانک سلولی (Cell Bank System) :

سیستمی است که درآن علاوه بر دارا بودن شرایط بانک سلولی ،کلیه سلولها از نظر سطح پاساn ویا دو برابر شدن تعداد جمعیت سلولی به صورت کاملاً مشخصی از هم تفکیک شده اندو سلولها در هر یک از این مراحل پاسا   nبه نامهای مختلفی خوانده میشوند مثل بانک سلولی ماستر ‚ یا بذر کار.

 

بذر سلولی ماستر(Master ceel seed )

 

حجم مشخصی از سلولهای با منشا انسانی و یا حیوانی و یا غیره که از نظر کلیه خصوصیات کیفی یکسان بوده و در شرایط فریز شده در دمای 70- درجه سانتیگراد و یا پایینتر نگهداری میشود.ازاین سلول برای تهیه بذر کار استفاده میشود.

 بذر سلولی کاری(Manufacturer”s working cell bank)

حجم مشخصی از سلولها که از پاسا n بذر سلول ماستر بدت آمده و دارای خصوصیات  کیفی یکسانی بوده و در شرایط فریز شده در دمای 70- درجه سانتیگراد و یا پایینتر نگهداری میشوند.از این سلول برای تهیه سلول  تولید استفاده میشود.

 

سلول تولید (‍ Production cell culture)

حجمی از سلول  کشت داده شده در یک یاچند ظرف  که همگی از کشت یک  بذر کار بدست آمده اند و در یک مرحله کاری کشت داده میشوند.فرآورده مورد نظراز این سلولها حاصل میگردد. 

 بانک سلولی کاری (Working Cell Bank) : کشتی از سلول های مشتق از بانک سلولی مادر که  در ظرفهایی با حجم مساوی توزیع و برای تهیه کشت های سلولی تولید مورد استفاده قرار می گیرد. بانک سلولی کاری را معمولاً در دمای  70 درجه سانتیگراد زیر صفر یا کمتر نگهداری می کنند.

 

 

/ 0 نظر / 51 بازدید