سطوح ایمنی و نکات ایمنی حضور در آزمایشگاه های علوم زیستیbiosafety level I:

د) برای برداشتن مواد شیمیایی یا بیولوژیک با پیپت باید از ابزار آن پیپتور و یا بالبمخصوص استفاده کرد و از مکیدن با دهان

خود داری کرد.

ه) قبل از خروج از آزمایشگاه لازم است دستها شسته شوند. حداقل  20 ثانیه باید صابون با دستها در تماس باشد.

و) پنجره ها باید مجهز به توری باشند تا حشرات یا حیوانات دیگر اجازه ورود به محیط آزمایشگاه را نداشته باشند.

ز) دستشویی در نزدیک درب خروجی باشد و خشک کردن دستها با حوله کاغذی قبل از خروج الزامی است

/ 0 نظر / 137 بازدید