مسئولیت های مربوط به فعالیت های تولیدی در جی ام پی

مسئولیت فعالیت های تولیدی باید مکتوب شرح داده شوند و شامل موارد ذیل باشند اما لزوما به این موارد محدود نمی شود:

1- تهیه، بازبینی تایید و توزیع دستورالعمل های لازم برای تولید مواد بینابینی و یا مواد موثره دارویی مطابق روشهای اجرایی مکتوب.

2- تولید مواد موثره دارویی  و در صورت لزوم مواد بینابینی مطابق دستورالعمل های از پیش تایید شده.

3- بازبینی تمامی سوابق تولید سری های ساخت و حصول اطمینان از تکمیل و امضای آن.

/ 0 نظر / 39 بازدید