تعاریف اتاق تمیز

مجموعه تمیز 

اتاق تمیز یا یک یا چند ناحیه تمیز به همراه تمامی سازه‏های مربوطه‏، سامانه‏های تهویه و تصفیه هوا، خدمات فنی و تجهیزات جانبی‏.

ذرات موجود در هوا

 ذره

عبارتست از ذره معلق جامد یا مایع که دارای اندازه 1 / 0 تا  5 میکرون بوده و در طبقه‏بندی هوای اتاق‏های تمیز مورد نظر قرار می‏گیرد.

اندازه ذره

عبارتست از قطره کره‏ای فرضی با چگالی واحد که رفتار آن در هوا مشابه رفتار ذره مورد سنجش است‏.

یادآوری‏- در استفاده از دستگاههای پراکنش نور،برای شمارش ذرات‏، قطر آنها باید بصورت قطر معادل نوری بیان شود.

تراکم ذره

عبارتست از تعداد ذرات در واحد حجم هوا.

توزیع اندازه ذره

عبارتست از توزیع فراوانی تجمعی ذرات بعنوان تابعی از اندازه ذرات‏.

ذره بسیار ریز

عبارتست از ذره با قطر معادل کوچکتر از 1 / 0 میکرون‏.

ذره بزرگ

عبارتست از ذره با قطر معادل بزرگتر از  5 میکرون‏.

رشته یا لیف

عبارتست از ذره با نسبت طول به عرض  10 یا بیشتر.

 

/ 0 نظر / 98 بازدید