اصول کنترل آلودگی زیستی

به منظور ارزیابی و کنترل خطرات میکربی، هر سامانه انتخابی باید اصول زیر را مورد ملاحظه قرار دهد:

الف)      شناسایی خطرات بالقوه برای فرآیند یا فرآورده، ارزیابی احتمال وقوع این خطرات و شناسایی اقدامات لازم برای جلوگیری یا کنترل آن ها ؛

ب )      تعیین نواحی خطر و در هر ناحیه، مشخص کردن نقاط، رویه ها، مراحل عملیاتی و شرایط محیطی که باید کنترل شوند تا عوامل خطرزا، حذف شده یا احتمال وقوع آن ها به حداقل برسند ؛

پ )      تعیین حدود برای تأمین کنترل ؛

ت )      تعیین یک برنامة پایش و مراقبت ؛

ث )      تعیین اقدامات اصلاحی لازم، هنگامی که نتایج پایش، تحت کنترل نبودن یک نقطه، رویه، مرحله عملیاتی یا شرایط محیطی خاص را نشان می دهند ؛

ج )       تعیین رویه هایی که برای صحّه گذاری کارکرد مؤثر سامانة معمول به کار می روند، این رویه ها می توانند شامل آزمون ها و رویه های تکمیلی باشند ؛

چ )       تعیین رویه های آموزشی ؛

ح )       استقرار، نگهداری و بهسازی نظام مستندسازی متناسب .

مطلب از استاندارد ISO 14698 افتباس شده است.

برای مشاوره اتاق تمیز و طراحی  ، معتبرسازی و ساخت سیستم های اتاق تمیز تماس بگیرید.

حامد پیمان خواه

/ 0 نظر / 133 بازدید