تعیین سطح تمیزی هوا

ب‏. 3 شرایط پیش آزمون

ب‏.3 ـ 1 آماده سازی

قبل از انجام آزمون کلیه موارد مربوط با عملکرد موثر اتاق یا ناحیه تمیز را بررسی نموده و انطباق آن را با ویژگیهای عملیاتی مشخص نمایید.

چنین پیش آزمون‏هایی می‏تواند شامل موارد زیر باشد:

الف‏- آزمون‏های سرعت یا حجم هواگذر ( شدت حجمی‏)

ب‏- آزمون اختلاف فشار هوا

پ‏- آزمون نشتی آلاینده‏ها

ت‏- آزمون نشت صافی نصب شده

ب‏.3 ـ 2 تنظیم تجهیزات قبل از آزمون

تنظیم تجهیزات و کالیبراسیون دستگاهها باید براساس دستورالعمل‏های سازنده قبل از آزمون انجام گیرد.

ب‏. 4 نمونه‏ برداری

ب‏.4 ـ 1 تعیین نقاط نمونه‏ برداری

ب‏.4 ـ1 ـ 1 کمینه تعداد نقاط نمونه‏برداری را از معادله زیر تعیین کنید

NL =  SQRT (A)

 

 

 NL کمینه تعداد نقاط نمونه‏ برداری (به نزدیکترین عدد صحیح گرد شود).

 A مساحت اتاق تمیز یا ناحیه کنترل شده برحسب متر مربع

یادآوری‏- در صورت وجود جریان هوای یک سویه افقی‏، سطح  A می‏تواند سطح مقطع هوای عمود بر راستای جریان هوا باشد.

ب‏.4 ـ1 ـ 2

مطمئن شوید نقاط نمونه‏ برداری در سرتاسر اتاق یا ناحیه تمیز به طور یکنواخت توزیع شده باشند و در ارتفاعی معادل ارتفاع فعالیت‏های کاری قرار داشته باشند. اگر مشتری درخواست افزایش تعداد نقاط نمونه‏ برداری را داشته باشد بایستی تعداد نقاط و محل‏های آنها را تعیین کند.

یادآوری‏- این نقاط اضافی می‏توانند براساس ارزیابی خطر در محل‏های بحرانی قرار گیرند.

 

ترجمه ISO 14644

/ 0 نظر / 125 بازدید