مسئولیت های واحد کیفیت در جی ام پی Responsibilities of the Quality Unit

2- راه اندازی سیستمی برای آزادسازی یا مردود نمودن مواد خام، بینابینی، ملزومات بسته بندی و برچسب زنی.

3- بازبینی سوابق تکمیل شده سری ساخت و سوابق کنترل آزمایشگاهی در خصوص نقاط بحرانی فرآیندها پیش از آزادسازی مواد موثره دارویی جهت توزیع

/ 0 نظر / 44 بازدید