اصول کنترل آلودگی زیستی

 به منظور ارزیابی و کنترل خطرات میکربی، هر سامانه انتخابی باید اصول زیر را مورد ملاحظه قرار دهد:

الف)   شناسایی خطرات بالقوه برای فرآیند یا فرآورده، ارزیابی احتمال وقوع این خطرات و شناسایی اقدامات لازم برای جلوگیری یا کنترل آن ها ؛

ب ) تعیین نواحی خطر و در هر ناحیه، مشخص کردن نقاط، رویه ها، مراحل عملیاتی و شرایط محیطی که باید کنترل شوند تا عوامل خطرزا، حذف شده یا احتمال وقوع آن ها به حداقل برسند ؛

پ ) تعیین حدود برای تأمین کنترل ؛

ت ) تعیین یک برنامة پایش و مراقبت ؛

ث ) تعیین اقدامات اصلاحی لازم، هنگامی که نتایج پایش، تحت کنترل نبودن یک نقطه، رویه، مرحله عملیاتی یا شرایط محیطی خاص را نشان می دهند ؛

ج ) تعیین رویه هایی که برای صحّه گذاری کارکرد مؤثر سامانة معمول به کار می روند، این رویه ها می توانند شامل آزمون ها و رویه های تکمیلی باشند ؛

چ ) تعیین رویه های آموزشی ؛

ح ) استقرار، نگهداری و بهسازی نظام مستندسازی متناسب .

 

/ 0 نظر / 11 بازدید