مدیریت ریسک کیفیت در جی ام پی PIC/S

مدیریت ریسک کیفیت یک فرآیند نظام مند برای سنجش، کنترل و برقراری ارتباطات و بازبینی خطراتی است که متوجه کیفیت مواد فعال می باشد و ممکن است به صورت آینده نگر و گذشته نگر اجرا شود.

مدیریت ریسک کیفیت باید تضمین کند که:

ارزیابی ریسک های کیفیت بر اساس دانش علمی و داشتن تجربه از فرآیندهاست و در نهایت به محافظت از بیمار به عنوان مصرف کننده ماده فعال منجر می شود.

سطح تلاش، رسمیت و مستند سازی فرآیند مدیریت ریسک کیفیت متناسب با سطح ریسک است.

/ 0 نظر / 142 بازدید