# ضدعفونی

سطوح ایمنی و نکات ایمنی حضور در آزمایشگاه های علوم زیستیbiosafety level I:

د) برای برداشتن مواد شیمیایی یا بیولوژیک با پیپت باید از ابزار آن پیپتور و یا بالبمخصوص استفاده کرد و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

نواحی جانبی و اتاق های تمیز مجاور و تأسیسات ضروری و تجهیزات جانبی

 تأسیسات ضروری و  تجهیزات جانبی   کلیات     تأسیسات ضروری متعلق به اتاق تمیز باید طوری طراحی، مستقر و نصب شوند که آلودگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید